Чабан Анатолій Юзефович

історик

(09.09.1946)

 


Головними складовими моєї біографії були і є намагання дотримуватися трьох складових – професіоналізму, патріотизму і порядності – трьох "П".

Анатолій Чабан

 


Чабан Анталолій Юзефович : біобібліогр. покажч. / ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; уклад. О. З. Медалієва, Л. І. Синявська]. – Черкаси, 2007. – С. 8.

Слова, винесені в епіграфі цієї статті, повною мірою характеризують Анатолія Юзефовича Чабана. Це можуть підтвердити ті, хто його знає. А ім’я цього історика, краєзнавця, громадського діяча добре відоме у нашому краї.

Він народився 9 вересня 1946 року у с. Джулинка Бершадського району на Вінниччині в родині сільських інтелігентів. Закінчив Великотроянівську середню школу Ульянівського району Кіровоградської області зі срібною медаллю. Вищу освіту здобув на фізико-математичному факультеті Уманського педагогічного інституту ім. П. Тичини (1970 р.) та в Академії суспільних наук при ЦК КПРС (м. Москва, 1981 р.). Паралельно закінчив аспірантуру при АСН і там же захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (1981 р.). Трудову діяльність розпочав у 1964 р. учителем Великотроянівської середньої школи на Кіровоградщині. Упродовж 1965 – 1990 років працював на комсомольській та партійній роботі в Кіровоградській і Черкаській областях.

Від 1990 р. викладав у Черкаському педінституті історію України, у 1996 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Середнє Подніпров’я в історії України з найдавніших часів до середини XVII ст.: геополітичний аспект", а через рік отримав учене звання професора. Тоді ж він став першим очільником кафедри історії України ЧДУ ім. Б. Хмельницького.

У 2000 – 2003 рр. А.Ю. Чабан обіймав посаду заступника голови Черкаської облдержадміністрації з гуманітарних питань, а наступні три роки працював першим секретарем Посольства України в Республіці Казахстан. З 2006 по 2008 р. очолював новостворену кафедру історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін ЧНУ ім. Б. Хмельницького, наступні три роки обіймав посаду заступника голови Черкаської ОДА. Нині – професор кафедри архівознавства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін ННІ історії і філософії ЧНУ.

Серед пріоритетної проблематики наукових досліджень професора А. Чабана – історіографія історії України, становлення Української козацької держави, геополітичні аспекти регіональної історії, історичне краєзнавство. Його перу належить понад 250 публікацій, в тому числі монографія "Витоки", "Середнє Подніпров’я" (у 2-х кн.), історико-публіцистична книга ""Постаті".

У 2011 р. побачила світ книга А. Чабана "Історія Середньої Наддніпрянщини" (з найдавніших часів до кінця XVII ст.). Як зазначає рецензент цієї праці історик Григорій Голиш, це фундаментальне дослідження – результат наполегливих, майже чвертьвікових пошукових студій, які увінчалися створенням власної наукової школи зі вказаної проблематики та започаткуванням нового напряму національних історичних досліджень. Середня Наддніпрянщина репрезентувала себе як консолідуюче ядро українського етносу на різних епохах його історії.

Досить велику увагу історик приділяє дискусійним питанням виникнення м. Черкаси.

Переконливо доведено, що саме Середня Наддніпрянщина, як порубіжна територія, стала колискою українського козацтва. Саме визрівання державотворчої ідеї на Середній Наддніпрянщині в козацькі часи стало важливим підґрунтям утворення української козацької держави в середині XVII ст.

Автор дає об’єктивні характеристики відомим постатям доби Визвольної війни, зокрема Б. Хмельницькому, М. Кривоносу, І. Богуну, Ф. Джеджелію, Ф. Вишняку та багатьом іншим. Усебічно характеризується ним внутрішня і зовнішня політика Чигиринського гетьманського двору за І. Виговського, Ю. Хмельницького, П. Тетері. Особливо детально досліджено непересічну постать П. Дорошенка. Масштабність вивченої проблеми, оптимальне вирішення висунутих дослідницьких завдань, новаторські результати авторської евристики – все це дає підстави вважати це видання помітним явищем новітньої української історіографії.

А.Ю. Чабан очолював Науковий центр з вивчення історії Середнього Подніпров’я, започаткував проведення всеукраїнських історичних читань "Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку". Упродовж довгих років він входить до складу редколегій наукових університетських періодичних видань "Український селянин" і "Вісник Черкаського університету. Серія історичні науки", є керівником редакційного колективу серійного видання "Реабілітовані історією".

А.Ю. Чабан – член Всеукраїнської національної спілки краєзнавців, був науковим консультантом робіт з відтворення резиденції гетьмана Б. Хмельницького в Чигирині, музею козацької Слави (с. Виграїв). Довгі роки очолював обласний Шевченківський комітет. Обирався депутатом Черкаської обласної ради 2-х скликань, Черкаської та Уманської міських рад.

Багатогранна науково-педагогічна та громадсько-політична діяльність А.Ю. Чабана відзначена орденами "Знак пошани", Данила Галицького, Преподобного Нестора-літописця, Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР та грамотою Верховної Ради України, значком "Відмінник народної освіти" та знаком "За особливі заслуги перед Черкащиною".

 

Література

Вибрані праці А. Ю. Чабана

 

Історія середньої Наддніпрянщини (з найдавніших часів до кінця XVII ст.) : навч. посіб. / А. Ю. Чабан. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 639 с. : іл., карти.

Голиш, Г. М. [Рецензія] / Г. М. Голиш // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія Історичні науки. – Черкаси, 2012. – Вип. 23 (236). – С. 147 – 151. – Рец. на кн.: Чабан А. Ю. Історія Середньої Наддніпрянщини (з найдавніших часів до кінця XVII ст.) : навч. посіб. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 639 с.

Постаті : іст.-публіцист. нариси / А. Чабан. – Кустанай : Печат. двор, 2006. – 640 с.

Середнє Подніпров’я : у 2 кн. / А. Чабан. – Черкаси : РВВ ЧДУ, 1999. – 2 кн.

Витоки (Середнє Подніпров’я з найдавніших часів до кінця XVII ст.) / А. Чабан. – Черкаси : Сіяч, 1994. – 240 с.

Чигиринський двір у часи гетьманування І. Виговського / А. Ю. Чабан // Краєзнавство Черкащини. – Черкаси, 1996. – Вип. 5. – С. 14 – 18.

Наукові засади дослідження історії Черкащини / А. Ю. Чабан // Черкащина в контексті історії України : матеріали Третьої наук.-краєзн. конф. Черкащини… – Черкаси, 2008. – С. 13 – 19.

 

Про А. Ю. Чабана

 

Голиш, Г. М. Чабан Анатолій Юзефович // Голиш Г. М. Покликані високим і вічним : викл. Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького – члени нац. творч. спілок. – Черкаси, 2013. – С. 84 – 87.

Чабан Анатолій Юзефович : біобібліогр. покажч. / ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [уклад. О. З. Медалієва, Л. І. Синявська]. – Черкаси : ЧНУ, 2007. – 44 с.

Чабан, А. Ю. Для професора Чабана історія – і робота, і хобі / розмову вела Т. Ганницька // Нова Доба. – 2002. – 14 трав. – Дод.: Історичні сторінки, с. 1, 2.